01-02-2023

Wat wil Studiehuis Reshiet?

Studiehuis Reshiet staat niet op zichzelf‭, ‬maar is een onderdeel van een brede beweging‭: ‬de Hebreeuwse Beweging‭**. ‬Die beweging staat ook weer niet op zichzelf‭, ‬maar is onlosmakelijk gekoppeld aan de Terugkeer-Beweging van het Joodse volk naar Tsion‭. ‬Een beweging die al in de 19e‭ ‬eeuw opgang kwam‭, ‬door twee oorzaken‭: ‬

1‭. ‬doordat de Joodse bevolkingsgroepen in Europa onder invloed van revolutionair Franse ideeën over‭ ‬liberté‭ ‬en‭ ‬égalité‭ ‬gelijkberechtigd werden en uit hun getto’s mochten wegtrekken en‭ ‬

2‭. ‬doordat visionaire Christenen‭, ‬waaronder Joodse Christenen‭, ‬hen inspireerden en stimuleerden onder verwijzing naar Bijbelse Beloften om terug te gaan naar het hun Beloofde Land‭. ‬

Pas omstreeks het begin van de 20e eeuw‭ – ‬na nieuw opkomend antisemitisme‭ (‬Dreyfusaffaire‭) ‬en Jodenvervolgingen‭ (‬pogrom’s‭) ‬kreeg deze Terugkeerbeweging een eigen Joodse drive onder de bezielde leiding van Theodor Herzl‭ (‬1898‭ ‬Eerste Zionistisch Congres in Bazel‭). ‬

‭** ‬Met de Hebreeuwse Beweging wordt bedoeld de rechtzinnige of orthodoxe tak ervan‭. ‬De Beweging kent‭ ‬namelijk‭ ‬behalve‭ ‬een rechtzinnige of orthodoxe tak‭, ‬ook‭ ‬een vrijzinnige of liberale stroming‭. ‬De onderstaande kenmerken betreffen de eerstgenoemde‭, ‬orthodoxe variant‭, ‬waarbij de Hebreeuwse Bijbel geldt als het Unieke Woord van Israëls God‭. ‬Zie verder het artikel‭: ‬‘Tien Kenmerken van de Hebreeuwse Beweging‭.‬‮’

Een derde Beweging

Naast de Joodse Terugkeerbeweging en de Hebreeuwse Beweging is‭ ‬vrijwel‭ ‬gelijktijdig‭, ‬ook rond het begin van de vorige eeuw‭, ‬nog een derde Beweging ontstaan‭: ‬de zogenaamde‭ ‬Pinksterbeweging‭, ‬die te zien is als een Terugkeer-beweging naar het oorspronkelijke enthousiaste Christendom‭, ‬met accent op de reële Aanwezigheid van de Heilige Geest‭. ‬Deze Beweging die voor een belangrijk deel is uitgestroomd in de veel‭ ‬bredere Evangelische Beweging is‭ ‬van origine sterk naar binnen gekeerd‭, ‬gericht op individuele geloofservaring en geloofsgroei‭. ‬Of anders gezegd‭: ‬men oriënteert‭ ‬zich en laat zich vooral geestelijk voeden door het Tweede Testament‭, ‬de Griekse Bijbel en nauwelijks door het Eerste Testament‭, ‬de Hebreeuwse Bijbel‭. ‬Met als gevolg dat men in deze kring weinig of geen begrip heeft voor de unieke en onvervangbare waarde van de Hebreeuwse Bijbel‭, ‬met name van de Mozaïsche Torah met zijn Unieke Richtlijnen voor het ordenen van de tijd‭ (‬dagelijkse getijden‭, ‬wekelijkse Shabbat en jaarlijkse feesten‭) ‬en voor het ordenen van het aardse bezit‭, ‬waaronder de radicale economische Richtlijnen voor periodieke schuldsanering en herverdeling van het aardse bezit‭. ‬Gevolg van deze miskenning van de Torah is dat de Pinksterbeweging zich nog niet‭ ‬radicaal heeft vastgekoppeld aan het Teruggekeerde Joodse volk in Tsion‭. ‬Vandaar ook dat er nog steeds geen hechte relatie is tussen deze Christelijke Terugkeer-beweging en de Hebreeuwse Beweging‭. ‬

Weliswaar vormt een hoopvolle uitzondering hierop de beweging van‭ ‬‘Christenen voor Israël’‭ ‬die overwegend‭ ‬Evangelisch gestempeld is‭, ‬maar men kan nog niet zeggen dat Christenen voor Israël nu net als Studiehuis Reshiet te zien is als een onderdeel van Hebreeuwse Beweging‭*. ‬Neemt niet weg dat tot dusver heel veel‭, ‬misschien wel de meeste studenten van ons Studiehuis juist uit deze kring komen‭. ‬

‭* ‬Een en ander hangt wellicht samen met het feit dat Christenen voor Israël zich wel oriënteert aan en zich geestelijk laat beïnvloeden door de Hebreeuwse profeten‭, ‬maar nog niet door de kern van de Hebreeuwse Bijbel‭: ‬de Mozaïsche Torah‭.‬

Hoofddoel van Studiehuis Reshiet‭: ‬mondigheid

Na deze korte historische schets nu de vraag‭: ‬wat wil Studiehuis Reshiet‭? ‬Waarom vindt men lesgeven in de Hebreeuwse taal zo ontzettend belangrijk‭? ‬Het gaat Studiehuis Reshiet ten diepste om het bevorderen van de‭ ‬mondigheid‭ = ‬om de mondigwording van iedere Nederlander of volksgenoot‭. ‬Mondigheid in tweeërlei zin‭: ‬mondig zijn als‭ ‬hoorder‭ ‬van het Woord van Israëls God én mondig zijn als‭ ‬dader‭ ‬van het Woord‭. ‬

1‭. ‬Allereerst mondigheid met betrekking tot de belangrijkste en rijkste‭, ‬geestelijke en culturele Bron ter wereld‭: ‬de Hebreeuwse‭ ‬Bijbel‭. ‬Ook het Griekse NT is een zeer belangrijke Bron‭, ‬maar die is niet los verkrijgbaar‭, ‬niet los van de Hebreeuwse Bron‭, ‬zoals Messias Jêhoshua`‭ ‬niet los verkrijgbaar is van Israëls God en niet los van Zijn volk‭ .‬

Onder invloed van het oorspronkelijke Humanisme‭ (‬terug naar de literaire bronnen‭) ‬en van de Reformatie‭ (‬terug naar de Bijbel‭) ‬werd vooral in de 16e‭ ‬en 17e‭ ‬eeuw de Bijbel vertaald in de volkstaal‭. ‬Eeuwenlang was de Bijbel voor het‭ ‬‘gewone volk’‭ (‬de leken‭) ‬ontoegankelijk‭, ‬omdat deze gesteld was in de taal van de geleerden‭, ‬in het Latijn‭. ‬In ons land werd door de Staten Generaal‭ ‬‮–‬‭ ‬van regeringswege dus‭ ‬‮–‬‭ ‬de Hebreeuwse Bijbel in het Nederlands vertaald‭. ‬Een historische gebeurtenis van nauwelijks te‭ ‬bevatten betekenis‭. ‬

Maar hoe belangrijk deze vertaling ook is‭, ‬het gewone volk werd er niet echt mondig door‭: ‬nog steeds had men geen‭ ‬rechtstreekse‭ ‬toegang tot de oorspronkelijke Bijbeltekst in het Hebreeuws met name‭. ‬Men bleef afhankelijk van geleerde tussenpersonen‭, ‬zij alleen konden uitleggen wat er eigenlijk stond of wat er ook stond‭. ‬Want de Hebreeuwse taal is een bijzonder rijke taal‭, ‬waarin de‭ ‬woorden als diamanten verschillende aspecten hebben‭. ‬Zo betekent bijvoorbeeld het eerste Bijbelwoord‭ ‬reshiet‭ ‬niet alleen‭ ‬‘begin’‭, ‬maar ook‭ ‬‘beginsel’‭ ‬en‭ ‬‘eersteling’‭. ‬Met de eersteling schiep God de wereld‭; ‬een interessante vraag is‭: ‬‘Wie is die eersteling‭?‬’

Kortom‭, ‬wie een echt mondige hoorder of lezer van het rijke‭, ‬veelzijdige GodsWoord wil zijn‭, ‬kan niet om de Hebreeuwse‭ (‬de Brontaal‭) ‬heen‭. ‬

2‭. ‬Het gaat Studiehuis Reshiet echter niet alleen om mondigheid in de toegang tot de geestelijke en culturele OerBron‭, ‬niet alleen om mondige‭ ‬hoorders‭ ‬van het Woord‭, ‬maar ook om mondige‭ ‬daders‭ ‬van het Woord‭. ‬Dat wil zeggen‭: ‬het gaat om een volwassen volksgemeenschap die zelfstandig‭, ‬onafhankelijk van geschoolde kerkelijke of andere deskundige functionarissen hun samenleving inrichten volgens de door God Zelf gegeven Richtlijnen voor het ordenen‭ ‬van de tijd en het aardse bezit‭. ‬Het gaat uiteindelijk om een radicale vernieuwing en heiliging van heel de samenleving‭, ‬waarbij elke woning een Godswoning is‭, ‬iedere woonkamer een leerkamer‭, ‬iedere huistafel een dankofferaltaar‭, ‬iedere samenleving een samenloving‭. ‬

Anders gezegd‭: ‬het gaat om volwassen oudsten‭ (‬presbyters‭) ‬en om volwassen ouders vooral‭, ‬om vaders en moeders die als mondige priesters dienst doen in de huistempel met in het centrum de huistafel waar zij elkaar en het nageslacht onderwijzen vanuit het Woord‭, ‬waar zij voorgaan in de dankzegging over brood en wijn en‭ ‬van waaruit zij de Bijbelse levensstijl beoefenen betreffende de ordening van de tijd en het aardse bezit‭. ‬

Nog altijd nemen de kerkelijke en andere deskundigen de rol van het‭ ‬‘gewone volk’‭ (‬de leken‭) ‬over‭. ‬De‭ ‬oudsten‭ (‬presbyters‭) ‬die eerst in de kerk verdrongen werden door de priesters‭ (‬het woord is afgeleid van presbyters‭!), ‬worden ook nu nog in onze moderne maatschappij verdrongen‭: ‬nu door geschoolde politici‮ ‬en andere deskundigen‭.‬

Zoals ouders voor alles begeleiders zijn‭, ‬moeten ook dominees en andere deskundigen in de zijlijn staan om als instructeurs dienst te doen‭, ‬ten dienste van de verdere mondigwording van het‭ ‬‘gewone volk’‭, ‬opdat allen volwassen burgers worden in het Koninkrijk van God‭. ‬

De drie Bewegingen verbonden

Nog even terug naar het begin van de vorige eeuw‭, ‬toen drie Bewegingen vrijwel gelijktijdig ontstonden‭: ‬de Terugkeer Beweging van het Joodse volk‭, ‬de Hebreeuwse Beweging en de Christelijke Terugkeer Beweging‭. ‬Alleen wanneer de Christelijke Terugkeerbeweging zich gaat baseren op het Volle Evangelie van de Hebreeuwse Bijbel‭ (‬dus ook op de Mozaïsche Torah‭), ‬is er echt perspectief op radicale vernieuwing van heel onze volksgemeenschap‭.

De koppeling van de‭ ‬‘70’‭ ‬volken aan Israël is ook de enige weg naar wereldvrede‭. ‬Israël‭, ‬het Joodse volk‭, ‬waarin door hun eeuwenlange verstrooiing onder‭ ‬de volken in feite alle volken vertegenwoordigd zijn‭, ‬kan functioneren als een naaf in het wiel‭. ‬Er is geen vrede op aarde buiten Israël om‭: ‬elke vredesbeweging buiten Tsion om eindigt in een antizionistische‭ = ‬antisemitische Beweging‭.‬